Early Hiker Korting

Early Hiker Korting


Een korting voor vroege boekers!

KAAPVERDIË - PRETPARK VOOR WANDELAARS

KAAPVERDIË - PRETPARK VOOR WANDELAARS


€140 korting voor de eerste 5 boekers! Vertrek op 1/11

Machtig doen in Mallorca

Machtig doen in Mallorca


hiken, fietsen, canyoning, coasteering. Vertrek 12/10

De kloven van Kreta

De kloven van Kreta


Vertrek op 5/10

SPANJE - MULTISPORT IN DE PYRENEEËN

SPANJE - MULTISPORT IN DE PYRENEEËN


Zweten van 14 tot en met 21/09

Sneeuwschoenen op de Frans-Italiaanse grens

Sneeuwschoenen op de Frans-Italiaanse grens


Vertrek op 25/12

-

-


Op goede voet

Op goede voet


Reizen organiseren vanuit passie en engagement, hoe doen we dat?

Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen van de verzekeringen. De informatie is niet volledig. Voor bijko
mende informatie over waarborgen, verplichtingen, uitsluitingen en beperkingen, gelieve de algemene voorwaarden te consulteren en/of contact op te nemen met uw tussenpersoon of de verzekeraar. De algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op elk ander document.


OVERZICHT REISVERZEKERINGEN

Via Anders Reizen / Bootz kunnen bij boeking van een reis vrijblijvend de volgende reisverzekeringen van Allianz Assistance** worden afsloten:

 • EXCLUSIVE SELECTION EUROPE: bijstands-, bagage- en annuleringsverzekering

  LET OP: Deze polis kan enkel worden afgesloten voor wie in België of Luxemburg gedomicilieerd is en er minstens 9 maanden per jaar verblijft.
  (enkel mogelijk voor reizen in Europa en de Middellandse Zee-landen): Deze polis omvat de dekkingen 1 tot en met 6 uit onderstaand overzicht.
  • Premie:
   • 7,9% van de reissom, met een maximumduur van de reis tot 45 dagen. (Polis nr. 2438)
  Klik hier voor de uitgebreide Algemene polisvoorwaarden.

 • TRAVEL SELECTION: bijstands- en bagageverzekering (zonder annulering)

  LET OP: Deze polis kan enkel worden afgesloten voor wie in België of Luxemburg gedomicilieerd is en er minstens 9 maanden per jaar verblijft.
  Deze polis omvat de dekkingen 1 tot en met 3 uit onderstaand overzicht, en voor Europese bestemmingen optioneel ook dekking 4.
  • Premie:
   • Europa en Middellandse Zee-gebied (polis nr. 2439): € 3 per persoon per dag / € 8 per gezin* per dag
   • Wereldwijd exclusief USA en Canada (polis nr. 2485): € 7 per persoon per dag / € 19 per gezin* per dag
   • Wereldwijd inclusief USA en Canada (polis nr. 2486): € 10,5 per persoon per dag / € 28,5 per gezin* per dag
   • Optioneel Assistance Voertuigen (Europa): € 2,5 per voertuig per dag
  • Wil je bijkomend verzekerd zijn tegen annulering:
   • voor Europa en Middellandse Zee-gebied: zie de bovenstaande polis Exclusive Selection Europe
   • voor andere bestemmingen: combinatie met de aparte polis Cancellation Only (zie hieronder) 
  *Gezin: 
  - de leden van een gezin die samen onder hetzelfde dak wonen;
  - niet inwonende kinderen en stiefkinderen, die nog fiscaal ten laste zijn;
  - meereizende kleinkinderen van grootouders, die niet onder hetzelfde dak wonen en waarvan de ouders zelf niet meereizen;
  - max. 7 personen. 
  - nieuw samengestelde gezinnen waarbij de partners niet op hetzelfde adres wonen, komen niet in aanmerking. Elk van de partners kan afzonderlijk wel als gezin worden beschouwd met zijn of haar kinderen.
  Klik hier voor de uitgebreide Algemene polisvoorwaarden.

 • ASSISTANCE ONLY: bijstandsverzekering (zonder bagagedekking en annulering)

  LET OP: Deze polis kan enkel worden afgesloten voor wie in België of Luxemburg gedomicilieerd is en er minstens 9 maanden per jaar verblijft.
  Deze polis omvat de dekking 1 uit onderstaand overzicht, en voor Europese bestemmingen optioneel ook dekking 4.
  • Premie:
   • Europa en Middellandse Zee-gebied (polis nr. 2441): € 2,4 per persoon per dag / € 6 per gezin* per dag
   • Wereldwijd exclusief USA en Canada (polis nr. 2487): € 4,8 per persoon per dag / € 12 per gezin* per dag
   • Wereldwijd inclusief USA en Canada (polis nr. 2488): € 8 per persoon per dag / € 20 per gezin* per dag
   • Optie Assistance Voertuigen (Europa): € 2,5 per voertuig per dag
  • Wil je bijkomend verzekerd zijn tegen annulering:
   • voor Europa en Middellandse Zee-gebied: zie de bovenstaande polis Exclusive Selection Europe
   • voor andere bestemmingen: combinatie met de aparte polis Cancellation Only (zie hieronder)
  Klik hier voor de uitgebreide Algemene polisvoorwaarden.

 • CANCELLATION ONLY: annuleringsverzekering

  Deze polis omvat de dekkingen 5 en 6 uit onderstaand overzicht
  • Premie:
   • 6,5% van de reissom, met een maximumduur van de reis tot 45 dagen. (Polisnr: 2440)
  Klik hier voor de uitgebreide Algemene polisvoorwaarden.

 

OVERZICHT DEKKINGEN

(naargelang de gekozen polis):

 1. ASSISTANCE PERSONEN

  • noodzakelijke medische kosten in het buitenland (onbeperkt, zonder vrijstelling);
  • repatriëringskosten bij ziekte, ongeval, overlijden (onbeperkt); ook bij letsel aan de onderste ledematen dat zich tijdens de reis heeft voorgedaan waardoor wandelen niet meer mogelijk is;
  • verblijfsverlenging of -verbetering op medisch voorschrift tot 7 dagen/persoon;
  • medische nabehandelingskosten in België tot € 6.250/persoon, na een ongeval in het buitenland;
  • bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland;
  • opsporings- en reddingskosten tot € 6.250/persoon;
  • catastrofedekking: verblijfskosten gedwongen verlenging tot 5 dagen per verzekerde persoon (max € 600);
  • gemotoriseerde sporten zijn gedekt.
 2. REISGOED (BAGAGE)

  • tot € 2.000/persoon in geval van diefstal of beschadiging;
  • strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van bagage in het buitenland, tot € 400/persoon.
 3. KAPITAAL REISONGEVALLEN

  •  vergoeding tot € 12.500 per persoon bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval in het buitenland.
 4. ASSISTANCE VOERTUIGEN

  • pechverhelping en sleping;
  • repatriëring van voertuig, passagiers, bagage en huisdieren;
  • extra hotelnachten bij herstelling ter plaatse;
  • caravan en aanhangwagen mee verzekerd.
 5. ANNULERING

  Terugbetaling van de annuleringskosten van de reis tot € 10.000 per persoon in geval van:
  • ziekte, incl. voorafbestaande ziekte onder bepaalde voorwaarden, ongeval, overlijden van de verzekerde persoon, partner, familielid of reisgezel;
  • schade aan de woning of uitzetting uit de huurwoning;
  • ontslag (behalve om dringende reden), of herexamen tijdens of binnen de 31 dagen na de reis;
  • echt- of feitelijke scheiding of annulering van uw burgerlijke huwelijksplechtigheid;
  • diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum.
 6. COMPENSATIEREIS

  • bij vroegtijdige terugkeer om dringende redenen: waardebon voor nieuwe reis, berekend op de reissom pro rata van het aantal niet-genoten dagen.

BELANGRIJK OM TE WETEN

 • WAT IS NIET VERZEKERD?

  Zijn onder andere uitgesloten:
  • bestaande of chronische ziektes waarbij de arts de verzekerde heeft ontraden om op reis te gaan.
 • ZIJN ER DEKKINGSBEPERKINGEN?

  • zwangerschap/bevalling (behalve onverwachte complicaties); schadegevallen na 26 weken zwangerschap;
  • voertuigen ouder dan 10 jaar;
  • sleepkosten: beperkt tot 250 €/voertuig indien sleping opgelegd of georganiseerd door een officiële instantie;
  • reisgoed: 50% van het verzekerd bedrag per voorwerp en alle waardevolle voorwerpen samen; zie de algemene voorwaarden voor de uitgesloten voorwerpen en omstandigheden;
  • kapitaal reisongevallen: personen <15 of >75 jaar, zie de alg. voorwaarden voor de niet-verzekerde activiteiten;
  • terrorisme behalve voor de repatriëring en medische kosten: tot 2.500 €/persoon;
  • staking, radioactieve straling, epidemieën, quarantaine;
  • oorlog, burgeroorlog, oproer tenzij men erdoor wordt verrast tijdens de eerste 14 dagen;
  • overmatig gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen;
  • bestaande schadegevallen en opzet;
  • niet noodzakelijke medische kosten, behandelingen niet erkend door de sociale zekerheid.
 • WAAR BEN IK GEDEKT?

  • waarborg “Assistance Voertuigen”: op meer dan 10 km van de woonplaats en op het Europees continent (behalve in het G.O.S.), in het Verenigd Koninkrijk, in Ierland en op de Middellandse Zee-eilanden;
  • andere waarborgen:
   • geografisch Europa (behalve de woonplaats en het G.O.S.) en de landen grenzend aan de Middellandse Zee;
   • ofwel Wereldwijd uitgezonderd Verenigde Staten en Canada;
   • ofwel Wereldwijd inbegrepen Verenigde Staten en Canada.
 • WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?

  • BIJ HET ONDERSCHRIJVEN VAN DE POLIS:
   • alle evt. inlichtingen verstrekken en alle evt. gevraag
   • de documenten overhandigen aan de verzekeraar;
   • de premie tijdig betalen.
  • BIJ INGANG VAN DE POLIS:
   • zo snel mogelijk de verzekeraar inlichten betreffende veranderingen die een effect op de dekking zouden kunnen hebben.
  • BIJ EEN SCHADEGEVAL:
   • contact opnemen met de verzekeraar. Bij dringende nood aan bijstand onmiddellijk telefoneren naar de bijstandscentrale en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen het schadegeval schriftelijk aan Allianz Assistance melden;
   • alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken;
   • ziekte of letsel moeten ter plaatse medisch worden geobjectiveerd door een arts en de nodige maatregelen genomen om medische kosten terug te vorderen bij de sociale zekerheid en de verzekeringsinstelling;
   • in geval van diefstal of vandalisme: PV door de plaatselijke overheid laten opmaken;
   • de originele bewijzen van schade overmaken;
   • annulering: de verzekerde dient het reiscontract te annuleren zodra er een voorval is dat de reis zou kunnen verhinderen; de verzekerde dient de ziekte of letsel medisch te laten objectiveren voor de annulering;
   • reisgoed: de transportonderneming bij diefstal, niet- of laattijdige aflevering, beschadiging van voorwerpen door haar vervoerd, onmiddellijk – en binnen de termijn bepaald door het vervoercontract – in gebreke stellen.
 • WANNEER EN HOE BETAAL IK?

  • De betaling moet gebeuren volgens de opties die de verkoper van dit contract geeft.
 • WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE DEKKING?

  • waarborg “Annulering”: de waarborg vangt aan vanaf de betaling van de premie en eindigt bij de aanvang van de heenreis;
  • andere waarborgen: vangen aan om 0 uur van de eerste dag vermeld in het reiscontract, en eindigen om 24 uur van de laatste dag vermeld in het reiscontract.
 • HOE ZEG IK MIJN CONTRACT OP?

  • Middels aangetekende brief, brief met ontvangstbewijs of deurwaardersexploot. Cf. de Wet Verzekeringen kan men, indien de looptijd van de verzekering 1 maand of langer is, afzien van de aankoop tot 14 dagen erop volgend. Indien de verzekering in die periode reeds was ingegaan, dan wordt een premie ingehouden voor de reeds verlopen periode. Na de 14 dagen volgend op de aankoop kan de verzekering niet meer worden opgezegd zonder kosten.

  ANNULERING REIS DOOR COVID-19

  Wanneer een reis door de reisorganisator wordt geannuleerd ten gevolge van covid-19, wordt de premie van de afgesloten verzekering - wanneer die annuleringsdekking omvat - niet terugbetaald, vermits de dekking van deze polis reeds aanvang heeft genomen vanaf de betaling van de premie.
  Premies voor polissen zonder annuleringsdekking worden in dergelijk geval wel terugbetaald.

** ALLIANZ ASSISTANCE AWP P&C S.A. - Belgian Branch, ondernemingsnr. 0837.437.919. Erkend door FSMA onder codenr. 2769.