Lama alles stress vallen!

Lama alles stress vallen!


Want je mag je rugzak alpaca!

Alles kan in Montenegro!

Alles kan in Montenegro!


Jerrycan, koffiekan maar vooral Balkan!

Canada: into the wild

Canada: into the wild


Natuur op z'n puurst!

Reisje in Madeirasaus

Reisje in Madeirasaus


Lekker pittig!

Voor felle Bootzers

Voor felle Bootzers


Wat is Fell-walking?

Kabootzers opgelet!

Kabootzers opgelet!


Een weekendje kampvuur, bier, wandelen en fietsen. The good life!

Bootz zoekt pioniers!

Bootz zoekt pioniers!


Een back to basics ervaring

Bigger Better Bootz

Bigger Better Bootz


Ontdek alle reizen

Wat betekent op reis gaan met Bootz

Wat betekent op reis gaan met Bootz


Bootz Beknopt Beschreven

ALLIANZ Global Assistance REISVERZEKERINGEN
Bijstandsverzekering ‘Top Selection’ (polis nr. 2075 / 2077)

Premie per dag met annuleringsdekking (polis nr. 2075): € 6,5
Premie per dag zonder annuleringsdekking (polis nr. 2077): € 2,9

Belangrijkste punten

(Lees hier de de volledige polis)
Medische kosten in het buitenland
: onbeperkt Je medische kosten in het buitenland worden terugbetaald.

Medische nabehandelingskosten in België: tot € 6.250 per persoon Wij vergoeden je medische nabehandelingskosten in België na een ongeval in het buitenland.

Repatriëring: onbeperkt Wij organiseren en vergoeden alle kosten voor je repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden. Wij regelen en vergoeden je vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen: hospitalisatie of overlijden van een naaste, zware schade aan je woning…

Verlenging en/of verbetering van uw verblijf: max. 7 nachten Indien je door ziekte, ongeval of overlijden uw verblijf dient te verlengen of te verbeteren, betalen wij je de extra hotelkosten en regelen wij je terugkeer.
Opsporings- en reddingskosten: onbeperkt
Reisgoed: tot € 1.250

Vergoeding van uw reisgoed/bagage bij: • diefstal, beschadiging • verlies of laattijdige aflevering door het openbaar vervoer • kosten voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aflevering van het reisgoed door het openbaar vervoer (tot € 250).

  Bijstand aan de reiziger

• Familiale bijstand in geval van hospitalisatie van een minderjarige of een alleenreizende • Verzending van geneesmiddelen, prothesen, bril en/of contactlenzen, vervangingsbagage • Vervanging van verloren identiteitsdocumenten • Voorschot tot € 2.500 bij onvoorziene uitgaven • Je wordt in het buitenland gerechtelijk vervolgd omwille van een ongeval: dan vergoeden wij je tot € 1.250 per verzekerde persoon voor de erelonen van je advocaat in het buitenland • Terugbetaling telefoonkosten tot € 125 naar Allianz Global Assistance en naar uw verzekeringstussenpersoon • Psychologische bijstand in geval van overlijden in het buitenland.

Home Assistance

Bijstand bij zware schade aan je woning • slotenmaker (kosten tot € 100) • inlichtingendienst • kinderoppas

Compensatiereis bij reisonderbreking: tot € 10.000 per persoon

Wie om dringende redenen zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en gerepatrieerd wordt, ontvangt een vergoeding in de vorm van een tegoed voor een volgende reis.

Kapitaal reisongevallen: tot € 12.500 per persoon

Vergoeding na ongeval in het buitenland bij: • overlijden • blijvende invaliditeit.

Belangrijk: bij een ongeval tengevolge van alpinisme-activiteiten is er geen kapitaalsuitkering voorzien.

 

Annulering van de reis: tot € 10.000 per persoon

(enkel indien annuleringsdekking)

Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van: • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of een professionele vervanger • zwangerschap indien uw reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven • complicatie tijdens de zwangerschap • overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3de graad • echtscheiding of feitelijke scheiding • zware schade aan je woning • ontslag • herexamen • immobilisatie van een privé voertuig ten gevolge van een pech die zich in de 5 dagen voor het vertrek naar de reisbestemming met de auto voordoet. • onmogelijkheid om de vereiste vaccins te ontvangen • diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering tot het land • oproeping voor een militaire of humanitaire missie • verdwijning of kidnapping • overlijden van je kat of hond • onverwachte uitzetting uit jehuurwoning

Wie mag annuleren? Zie verder onder ‘Annuleringsverzekering’.

Aandachtspunten:
 • Deze polis kan niet worden afgesloten  voor reizen die slechts de reservatie van een transport of een fly & drive inhouden.
 • De polis omvat een speciale clausule die repatriëring dekt bij letsel aan de onderste ledematen dat zich tijdens de reis heeft voorgedaan, waardoor wandelen niet meer mogelijk is en de reis daardoor niet kan worden verdergezet. Dit moet ter plaatse door een arts worden bevestigd.
 • Alle niet-gemotoriseerde buitensporten zijn mee gedekt. Gemotoriseerde sporten (jetski, snowscooter,…) zijn niet gedekt, tenzij het voertuig wordt gebruikt niet voor de sport maar om zich te verplaatsen.  Deze motorsporten kunnen enkel worden gedekt middels de speciale polis ‘Exclusieve Garanties’ .
 • Voorafbestaande ziektes zijn (zowel voor bijstand als annulering) gedekt voor zover er binnen de 2 maanden voor afsluiten van de polis geen behandeling was of geen herziening van de behandeling heeft plaatsgevonden. Wens je voorafbestaande ziektes, zelfs indien niet gestabiliseerd, te verzekeren, dan kan dit middels de speciale polis ‘Exclusieve Garanties’.
 • Bij annuleringsdekking is vervoer dat door de reiziger rechtstreeks werd geboekt, ter aanvulling van een landarrangement met Anders Reizen, mee gedekt (mits voorlegging van een factuur of betalingsbewijs ingeval van annulering).

Annuleringsverzekering (zonder bijstand) (polis nr. 2074)

(Lees hier de de volledige polis) Premie: 4,75% van de totale reissom
Annulering van de reis
: tot € 10.000 per persoon

Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van:

• ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of een professionele vervanger • zwangerschap indien je reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven • complicatie tijdens de zwangerschap • overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3de graad • echtscheiding of feitelijke scheiding • zware schade aan je woning • ontslag • herexamen • immobilisatie van een privé voertuig ten gevolge van een pech die zich in de 5 dagen voor het vertrek naar de reisbestemming met de auto voordoet. • onmogelijkheid om de vereiste vaccins te ontvangen
• diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering tot het land • oproeping voor een militaire of humanitaire missie • verdwijning of kidnapping • overlijden van je kat of hond • onverwachte uitzetting uit je huurwoning 

Compensatiereis bij reisonderbreking: tot € 10.000 per persoon

Wie om dringende redenen zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en gerepatrieerd wordt, ontvangt een vergoeding in de vorm van een tegoed voor een volgende reis.

Aandachtspunten:
 • Voorafbestaande ziektes zijn gedekt voor zover er binnen de 2 maanden voor afsluiten van de polis geen behandeling was of geen herziening van de behandeling heeft plaatsgevonden. Wens je voorafbestaande ziektes, zelfs indien niet gestabiliseerd, te verzekeren, dan kan dit middels de speciale polis ‘Exclusieve Garanties’.
 • Vervoer dat door de reiziger rechtstreeks werd geboekt, ter aanvulling van een landarrangement met Anders Reizen, is bij deze polis nooit mee gedekt.
Wie mag mee annuleren?

Wanneer een reiziger moet annuleren wegens een voorwaarde gedekt door de polis, kunnen in bepaalde gevallen de medereizigers ook annuleren en hun kosten vergoed krijgen:

 1. Wanneer er na het wegvallen van een reiziger minder dan 3 medereizigers overblijven (bij Exclusieve Garanties minder dan 6, zie verder), mogen zij mee annuleren mits zij eenzelfde type polis hebben afgesloten. Ze hoeven niet op het hetzelfde adres te wonen. Drie of meer overblijvende medereizigers daarentegen worden verondersteld de reis wel uit te voeren.
 2. Wanneer een man/vrouw van een koppel annuleert, mag de partner mee annuleren. Indien er dan  minder dan 3 medereizigers overblijven, gelden ook de voorwaarden van punt 1.

Uitbreiding Assistance wagen (polis nr. 2078)

Premie: € 1,75 per wagen per dag (Lees hier de de volledige polis)
 • Pechverhelping en sleepdienst
 • Repatriëring van het voertuig, de passagiers, het reisgoed en de huisdieren.
 • Extra hotelnachten bij diefstal of herstelling ter plaatse.
 • Verzending van wisselstukken.
 • Voortzetting van de reis naar de bestemming.
 • Terughalen van het achtergelaten voertuig.
 • Juridische bijstand bij verkeersongeval: erelonen van advocaten (tot € 1.250) en voorschot voor strafrechtelijke borgsom (tot € 12.500).
 • Stallingskosten (tot € 65).
 • Vervangwagen
 • Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd.
Aandachtspunten:
 • Enkel mogelijk in combinatie met een Top Selection polis 2075 of 2077.
 • Geldig op het Europees continent, in Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Middellandse Zee-eilanden. Niet geldig in Albanië en de voormalige GOS-staten.
 • Het verzekerde voertuig mag maximaal 10 jaar oud zijn.

Top Selection met Exclusieve Garanties (polis nr. 2087)

Premie: 7,8% van de totale reissom (Lees hier de de volledige polis)

Deze polis omvat dezelfde waarborgen als de Top Selection mét annuleringsdekking, uitgebreid met de volgende garanties.

 • Dekking van voorafbestaande ziektes voor annulering en bijstand, zelfs indien de ziekte niet is gestabiliseerd.
 • Annulering van je reis door zwangerschap via kunstmatige inseminatie.
 • Mogelijkheid om een persoon naar keuze gelijk te stellen aan een verwante van de 2de graad (waardoor annulering gedekt wordt indien met deze persoon iets gebeurt). Belangrijk: de naam van deze persoon moet doorgegeven worden wanneer de polis wordt afgesloten.
 • Bij annulering van een reiziger mogen max. 5 medereizgers mee annuleren, ongeacht de aard van hun onderlinge relatie (mits ze ook de polis Exclusieve Garanties hebben afgesloten).
 • Dekking van gemotoriseerde sporten.
 • Reisgoed- en bagageverzekering tot € 2.000 per verzekerde.
 • Waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal zijn ook verzekerd.
 • Tot € 400 voor de eerst noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw bagage.

Verzekering natuurrampen, terrorisme en stakingen

Iedereen die op reis gaat met Bootz, ongeacht welk type reis (uitgezonderd reizen met vervoer met de wagen) en ongeacht het feit of hij/zij een reisverzekering heeft afgesloten, is automatisch verzekerd voor de kosten van de gedwongen verlenging van zijn verblijf (logies en maaltijden) in het buitenland, gedurende 5 dagen en voor een maximaal bedrag van € 120 per dag.