Early Hiker Korting

Early Hiker Korting


Een korting voor vroege boekers!

KAAPVERDIË - PRETPARK VOOR WANDELAARS

KAAPVERDIË - PRETPARK VOOR WANDELAARS


€140 korting voor de eerste 5 boekers! Vertrek op 1/11

Machtig doen in Mallorca

Machtig doen in Mallorca


hiken, fietsen, canyoning, coasteering. Vertrek 12/10

De kloven van Kreta

De kloven van Kreta


Vertrek op 5/10

SPANJE - MULTISPORT IN DE PYRENEEËN

SPANJE - MULTISPORT IN DE PYRENEEËN


Zweten van 14 tot en met 21/09

Sneeuwschoenen op de Frans-Italiaanse grens

Sneeuwschoenen op de Frans-Italiaanse grens


Vertrek op 25/12

-

-


Op goede voet

Op goede voet


Reizen organiseren vanuit passie en engagement, hoe doen we dat?

Algemene Reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1

De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1.     de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a)     de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b)    de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld;

c)     de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d)    de verstrekte maaltijden;

e)    de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f)      ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g)     de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h)    of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2.     de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3.     de betalingsmodaliteiten;

4.     het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5.     algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6.     de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7.     inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

 

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

 

Artikel 3: Informatie door de reiziger

 

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst

 

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

 

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1.     de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2.     dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3.     de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4.     de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5.     de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6.     informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7.     informatie over de interne klachtenbehandeling;

8.     informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

9.     informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

 

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1.     indien vereist: de vouchers en vervoerbewijzen

2.     praktische informatie i.v.m. de reis, zoals over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de plaats en tijdstip van samenkomst (bij groepsreizen), de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

Artikel 5: De prijs

 

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1.     de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2.     de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3.     de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

 

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 

Artikel 6: Betaling van de reissom

 

6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

 

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

 

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

 

7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1.     de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en

2.     de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

 

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

 

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

 

9.1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1.     de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2.     het om een onbeduidende verandering gaat, en

3.     de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

 

9.2

Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1.     van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2.     van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3.     van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4.     van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5.     in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

 

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

 

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

 

10.1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1.     indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a)     twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b)    zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c)     48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2.     indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

 

10.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

 

11.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

 

11.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 

11.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

 

12.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

 

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1.     onmogelijk is, of

2.     onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 

12.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

 

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

 

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

 

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

 

12.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

 

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

 

14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

 

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

 

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

 

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1.     de reiziger;

2.     een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3.     onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

 

16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1.     nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2.     de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

 

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

 

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

 

17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier. 

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

 

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 

18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

 

18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

 

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

 

18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

 

19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

 

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

 

19.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

 

19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

 

19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be


Bijzondere reisvoorwaarden

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen v.z.w. worden op een aantal punten uitgebreid met aanvullende bijzondere reisvoorwaarden die specifiek zijn voor Anders Reizen / Missie Formidabel / Bootz. Deze bijzondere reisvoorwaarden kwamen tot stand in overleg met de beroepsvereniging, de Vereniging Vlaamse Reisbureaus v.z.w. (VVR).

Minimumleeftijd op het tijdstip van deelname

1.       Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als minimumleeftijd voor deelname aan groepsreizen (uitgezonderd gezinsvakanties en jongerenreizen) 18 jaar, of 16 jaar indien vergezeld van een volwassene.

2.       Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als minimumleeftijd voor deelname aan gezinsvakanties in groep deze vermeld bij de betreffende reis.

3.       Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als leeftijd voor deelname aan jongerenreizen in groep minimum 18 jaar en maximum 34 jaar.

Boeking en betaling

4.       De boeking gebeurt door het ondertekenen van een bestelbon en betaling van het bij de reis vermelde voorschot.

5.       Het saldo dient ten laatste 1 maand voor uw vertrek betaald te worden.

6.       Bij boeking binnen de maand voor vertrek, dient meteen het volledige bedrag betaald te worden.

7.       Vervoer dat afzonderlijk wordt geboekt en waarvan het volledige bedrag meteen bij boeking of bij het uitschrijven van het vervoersbewijs door de vervoerder geïnd wordt, dient eveneens volledig betaald te worden.

Prijzen

8.       De prijzen zijn gelden per persoon, tenzij anders vermeld.

9.       De prijzen zijn vast.

10.    Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

11.    De volgende posten zijn, tenzij anders vermeld, nooit in de prijs inbegrepen: reisverzekering, de visumkosten, evt. verblijfstaksen of luchthaventaksen die enkel in het buitenland kunnen betaald worden, het toegangsgeld voor musea en bezienswaardigheden, alle uitgaven met een persoonlijk karakter, zoals de dranken bij het middag- en avondmaal, fooien, medische kosten, e.d. Op de eerste reisdag is enkel het avondmaal inbegrepen en op de laatste reisdag enkel het ontbijt. Ingeval van vluchtoverstap met langdurige wachttijd is in de prijs geen overnachting noch maaltijd op de plaats van overstap inbegrepen.

12.    Bij aankoop van een vervoersbiljet via Bootz (Anders Reizen), voor pakketreizen waar het vervoer niet is inbegrepen, worden volgende dossierkosten in rekening gebracht: voor tickets voor lijnvluchten 30 euro per reservatiedossier (niet per persoon) en voor chartervluchten 50 euro per persoon en per ticket. Voor alle andere vervoermiddelen: 25 euro per persoon en per biljet.

13.    Wanneer de reiziger een wijziging van een in de reissom inbegrepen heen- en/of terugvervoer wenst, geldt een dossierkost van 25 euro per persoon plus de evt. toeslag op de vervoersprijs.

Reisduur en programma

14.    De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de afgesproken plaats van vertrek en terugkeer.

15.    De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute en de bijzonderheden zoals vermeld in de reisinfo.

16.    Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats, welke wordt meegedeeld in de vertrekinfo die ze vóór afreis ontvangen. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet (tijdig) aansluiten bij de groep zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, worden niet terugbetaald.

17.    De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de voorziene reisroute afwijkt, of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

Dienstregeling

18.    De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Aard van de reis

19.    De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horende mogelijke gebrek aan comfort en met eventuele programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land. De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

20.    Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt ten gevolge van factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

21.    Bedoelde aanpassingen kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de reisinfo is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

22.    Gezien de aard van bepaalde reizen, dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en/of gebrekkige of bijna onbestaande medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

23.    Gezien het avontuurlijke karakter van sommige van onze reizen, zal de nauwkeurigheid van diensten, uitgevoerd door derden in het buitenland, moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en gewoonten.

Annulering door de reiziger

24.    Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de reisorganisator of desgevallend de doorverkoper.

25.    Bij annulering worden door de reisorganisator de volgende kosten aangerekend (telkens met een minimum van € 100 per persoon):

·         meer dan 8 weken voor het vertrek: 10% van de reissom

·         8 weken t.e.m. 29 dagen voor het vertrek: 30% van de reissom

·         28 t.e.m. 15 dagen voor het vertrek: 50% van de reissom

·         14 t.e.m. 8 dagen voor het vertrek: 75% van de reissom

·         vanaf 7 dagen voor het vertrek of bij niet-aanmelding op de plaats van vertrek of afspraak: 90% van de reissom.

26.    Deze annuleringskosten moeten in ieder geval en onmiddellijk aan de reisorganisator betaald worden, zelfs indien u beschikt over een annuleringsverzekering (zie Reisverzekering). Deze kosten worden na goedkeuring van het dossier door de verzekeringsmaatschappij aan u terugbetaald.

27.    Bij annulering van vervoer dat afzonderlijk geboekt werd, gelden de annuleringsvoorwaarden van de vervoersmaatschappij(en), ook al wijken deze af van de bovenvermelde voorwaarden.

28.    Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering of wijziging heeft ontvangen.

Speciale clausule covid19: 
Als je bestemming ten gevolge van covid19 code rood krijgt, dan is dat geen reden om kosteloos te annuleren, tenzij er door de bestemming beperkingen worden opgelegd waardoor de essentie van de reis niet kan behouden blijven, of er een (in)reisverbod is uitgevaardigd door de Belgische of lokale overheid. Verplichte quarantaine bij terugkeer in België is evenmin een reden om kosteloos te annuleren.

Wijziging door de reiziger

29.    Elke aanvraag tot wijziging, zoals van datum of reisbestemming, dient schriftelijk gemeld te worden aan de reisorganisator of desgevallend de doorverkoper.

30.    Wijzigingen aanvaarden we in de mate van het mogelijke en mits betaling van onderstaande wijzigingskosten:

·         tot en met 9 weken voor het vertrek: € 50 + evt. extra kosten wijziging vervoer/logies

·         in de 8ste en 7de week voor het vertrek: € 100 + evt. extra kosten wijziging vervoer/logies

·         vanaf 6 weken voor het vertrek zijn de annuleringskosten van toepassing.

31.    Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke aanvraag van wijziging heeft ontvangen.

 

Overdracht van de overeenkomst

32.    De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

·         Anders Reizen en desgevallend de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis schriftelijk op de hoogte stelt, en

·         de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht:

tot en met 6 weken voor het vertrek: € 50 + evt. extra kosten wijziging vervoer/logies

vanaf 5 weken voor het vertrek: € 100 + evt. extra kosten wijziging vervoer/logies

33.    Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van overdracht heeft ontvangen.

Aansprakelijkheid van de reiziger

34.    De reiziger verklaart bij inschrijving dat hij over de geschikte lichamelijke en geestelijke conditie beschikt voor de reis waaraan hij wenst deel te nemen.

35.    Persoonlijke schade, alsook schade aan derden die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande, vallen volledig ten laste van de reiziger.

36.    De reiziger dient de richtlijnen van de begeleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren te volgen. Bij overtreding van de richtlijnen en/of wanneer hij door hinder en overlast de goede uitvoering van de reis in het gedrang brengt, kan hij van (verdere) deelneming worden uitgesloten zonder aanspraak te kunnen maken op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding.

Documenten en formaliteiten

37.    De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door de organisator of de doorverkoper worden medegedeeld.

38.    Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

39.    De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts of medische autoriteit.

40.    Vliegtuigtickets worden bij het vertrek in de luchthaven afgeleverd door een Anders Reizen-verantwoordelijke of de reisbegeleider. De praktische informatie over de reis ontvangt de reiziger op de kennismakingsvergadering of wordt per e-mail toegestuurd. Daarin staat o.a. aan welke wettelijke bepalingen de reiziger dient te voldoen en welke documenten hij moet bezitten om het betrokken land te mogen bezoeken.

41.    Huisdieren zijn niet toegelaten.

Bagage

42.    De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

43.    Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een Property Irregularity Report (PIR) invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

Klachtenregeling

44.    Ingeval van klachten of betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel. Telefoon: 022776215 of 022776180 (9u tot 12 u). E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Verzekering tegen financieel onvermogen

45.    Anders Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator, kan u hierop beroep doen. Garantiefonds Reizen, Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel. Telefoon 02/2406800.

Reizen en coronavirus

46.   De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd dat reizen naar bepaalde bestemmingen worden afgeraden (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.